Hållbarhetspolicy


Vi på MedOcia arbetar ständigt för en hållbar verksamhet för att upprätthålla vår vision om att göra det möjligt för människor och samhälle att må bra och växa. Vi tar ansvar för den miljöpåverkan vårt företag och mottagning ger upphov till. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra miljöval och hur vi arbetar i verksamheten. Vi arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att integrera hållbarhet i vår arbetsmiljö och i vård och kontakt med patienter och kunder. 


Vi arbetar med sex hållbarhetsområden som bygger på internationella riktlinjer. De är direkt kopplade till FNs globala målen för hållbar utveckling Agenda 23 samt världens största standard för hållbart företagande ISO 26000.


AFFÄRSETIK

I hållbarhetsarbetet ska vi uppfylla de krav som vi själva och våra partners ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar för vårt arbete.


ARBETSMILJÖ

Vi strävar alltid efter att ha en god arbetsmiljö. Hållbara medarbetare är grunden för vår verksamhet. Detta gäller både den fysiska, psykiska och psykosociala hälsan på arbetet och privat. Vi strävar efter att erbjuda en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Vi erbjuder för fast anställda friskvårdstimme samt friskvårdsbidrag.


KUND OCH KONSUMENT

Vi verkar för en god marknadsföring, information och avtalsmetod samt självklart skyddar vi kundernas personliga uppgifter och integritet. Vi följer självklart de lagar och riktlinjer som finns inom hälso- och sjukvården.


MILJÖFRÅGOR

Energianvändning och resursförbrukning


MedOcia strävar efter att minska energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Vi undviker att skicka papperspost i den mån vi kan och använder oss ofta av e-faktura och e-postfaktura. Vi skickar kallelser via sms eller e-post i den mån vi har möjlighet.


Transporter


Medocia strävar efter att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter. Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt. Vi undviker resor som inte bedöms nödvändiga där digitala alternativ är fullgoda såsom vid möten med kunder eller avstämningsmöten med Försäkringskassa och patienter. Vi ser också ett värde av att ha digitala besök varvid patienterna inte måste transportera sig fysiskt till mottagningen.


Avfallshantering


Rätt avfallshantering är självklar för att förhindra onödig miljöpåverkan. Station för sortering av avfall (t.ex. plast, wellpapp och glas) finns i anslutning till mottagningen. Kontorspapper återvinns i separata kärl. Sekretesspapper lämnas i separata kärl på mottagningens kontor och omhändertas enligt gängse regerlverk.


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald och självklart de männskliga rättigheterna.


SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi har ett samhällsengagemang kopplat till de frågor vi arbetar inom; hälsa, vård och socialförsäkring. Vi arbetar integrerat för att stötta och driva ett förändringsarbete och delta i nätverk och skapa en samhällsdebatt kring dessa frågor. Vi har mål om att stötta organisationer och intresseorganisationer som till stor del lutar sig på arvsbidrag och sponsorer. Det kan handla om tex sjukdomar och fysiska- och psykisk funktionsnedsättningar för barn och unga, men också inom hjärnhälsa och demensvård.


Antagen av Medocias styrelse 23-02-01